Husen på Blåsutgatan, Gröna Gatan och Kabelgatan byggdes åren 1967-1970 och tillkom som en del av Miljonprogrammet. Från början skulle det som nu är Brf Blåsut bestå av två separata föreningar, nämligen föreningen Blåsut på Blåsutgatan och föreningen Riggen på Gröna Gatan. Men innan föreningarna kunde bildas beslutade en interimsstyrelse av ekonomiska skäl att slå ihop dessa geografiskt skilda områden till en förening, som då fick namnet Brf Blåsut.

I efterkrigstidens Sverige var bostadsstandarden inte hög, många barnfamiljer trängdes i tvåor eller t.o.m. ettor och det var inte ovanligt att närmaste toalett och badkar fanns på gården. För att råda bot på den trångboddhet och bostadsbrist som nådde sin kulmen under 1960-talet infördes en ny bostadspolitik: miljonprogrammet.

Målet var att mellan 1965 och 1975 uppföra en miljon nya bostäder. Dessa blev ofta stora, med moderna badrum, och uppfördes enligt funktionalistiska ideal. Husen stod fritt i landskapet, inte organiserade likt den gamla stenstadens kvarter som vid den här tiden ansågs omodern och osanitär.

Ofta byggdes miljonprogrammens bostadsområden som nya enklaver utanför städerna, men det finns även hus i innerstäderna som uppfördes inom ramen för miljonprogrammet med samma arkitektoniska uttryck.

Miljonprogrammet blev en succé så tillvida att målet uppfylldes; redan 1974 hade 1 000 614 nya bostäder uppförts. Under miljonprogrammet byggdes ungefär 70 000 bostäder i Göteborg. Läs mer om Majorna på Wikipedia.  http://sv.wikipedia.org/wiki/Majorna