Varför ska man gå på stämman?
Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska bostadsrättsföreningens verksamhet. Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller om att ändra sådant som de anser vara felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

Ordinarie stämma hålls i allmänhet i mitten av november månad. Alla medlemmar har närvarorätt på stämman, och varje lägenhet har rösträtt med en (1) röst. Medlem som äger fler än en lägenhet har ändå bara en (1) röst. Stämman bestämmer om icke medlemmar får närvara. Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara.

Föreningens styrelse kallar till stämman senast två veckor innan den hålls. Dessförinnan erbjuds medlemmarna att skriftligen inkomma med motioner. Dessa skickas till föreningens styrelse. 

Extrastämma kan hållas om styrelsen anser att det finns skäl för det, om revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar begär det.