Stämman är Brf Blåsuts högsta beslutande organ. Ordinarie stämma hålls i allmänhet i mitten av november månad. Alla medlemmar har närvarorätt på stämman, och varje lägenhet har rösträtt med en (1) röst. Medlem som äger fler än en lägenhet har ändå bara en (1) röst. Stämman bestämmer om icke medlemmar får närvara. Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara.

Föreningens styrelse kallar till stämman senast två veckor innan den hålls. Dessförinnan erbjuds medlemmarna att skriftligen inkomma med motioner. Dessa skickas till föreningens styrelse. 

Extra stämma kan hållas om styrelsen anser att det finns skäl för det, om revisor begär det, eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.