Föreningen har ett antal pallkragar på Blåsutgatan, Kabelgatan och Gröna Gatan som medlemmar kan hyra för egna odlingar. Intresserade medlemmar kan kontakta Gröna Blåsut genom Anders Hillberg, epost: .

 

Regler för odlingslotter i Brf Blåsut 

Detta dokument reglerar rättigheter och skyldigheter och rutiner i samband med nyttjande av odlingslotter. 

Parterna är ”odlaren” (den som fått sig tilldelat en odlingslott) och ”föreningen” (Brf Blåsut) som kan representeras av t ex fastighetsskötare, förvaltare eller en intresseförening som Gröna Blåsut. 

Odlingslotterna 

Föreningen tillhandahåller utan kostnad färdigmonterade pallkragar 80x120 cm av bestämd kvalitet/utseende. I detta ingår markduk, numrering och eventuellt rötskydd. Föreningen svarar vidare för utplacering inklusive eventuella nödvändiga markarbeten. 

Det är också föreningen som väljer plats för nya odlingslotter, eller beslutar om avveckling.

Varje odlingslott skall normalt bestå av 2 på varandra placerade pallkragar. Lotterna kan vara utplacerade var för sig eller parvis, beroende på utrymmet på platsen. 

Odlare och tilldelning 

Medlem som tilldelats odlingslott bekostar själv inköp av jord, gödning och ev leca-kulor. 

Odlaren förfogar över lotten 1 odlingssäsong (April – November) i taget och har därefter förtur till samma lott påföljande år. 

I fall då efterfrågan på lotter är låg, kan odlare ges möjlighet att inneha 2 lotter. Om det å andra sidan finns fler sökande än antalet lotter, måste tillgängliga lotter fördelas genom lottning. 

Administration 

För de administrativa rutinerna kring tilldelningen av odlingslotter svarar föreningen eller av förening vald utförare. Befintliga såväl som Presumtiva odlare kommer att listas med en uppsättning kontaktuppgifter. 

För den 1:a säsongen (2019) lottas odlingslotterna ut till de som anmält sitt intresse enligt särskild rutin. 

I de fall de som önskar en odlingslott är fler än antalet tillgängliga lotter kommer de övertaliga (om de så önskar) att läggas på tur för utlottning till nästa säsong. 

Vid säsongslutet den 30 november, skall odlaren själv meddela huruvida hen vill fortsätta över nästa säsong. Om inte skall odlingslotten lottas ut bland de som står på kö. 

Lottning och nyanmälan för kommande säsong skall sedan ske senast den 31:a mars varje år. 

Föreningen svarar också för rutiner gällande kontaktpersoner och utskick av information. 

Miljön 

Välskötta odlingar ger ett positivt intryck och förhöjer föreningens anseende (och ev lägenheternas värde). Det är därför av vikt att odlingslotterna sköts väl och att redskap och annat plockas bort efter avslutat arbete. Likaså bör odlarna avstå från att förse pallkragarna med mer eller mindre vidlyftiga påbyggnader. Växter skall inte heller tillåtas breda ut sig mer än 20 cm utanför pallkragens kant. 

Av miljöskäl uppmanas odlare dessutom att inte använda kemiska bekämpningsmedel. 

Föreningen äger rätt att förverka odlarens rätt till odlingslott vid misskötsel. 

Några detaljer 

Vattenutkast kommer att finnas inom rimligt avstånd på varje odlingsplats. För detta behövs dock en särskild ”nyckel” som köps in av odlaren själv. (Storlek måste kollas – finns två varianter). 

Odlaren förväntas använda egna redskap. Större redskap som lövkorg, vattenkanna eller skottkärra kan ev göras tillgängliga i närheten av odlingslotterna. Andra större redskap kan ev lånas från Gröna Blåsut. 

Förbrukad jord och/eller växtrester avyttras på platser som anvisas av fastighetsskötarna 

Geografisk fördelning 

Trots att föreningen är stor och utspridd är antalet platser som lämpar sig för odling i pallkrage av olika skäl begränsat. På några gårdar kan det till och med vara näst omöjligt med nuvarande utformning. Ombyggnader, till exempel i samband med byte av tätskikt kan dock på sikt möjliggöra odling också på dessa platser. 

Anders Hillberg Gröna Blåsut 2019-01-27