Lådor för egen odling                            

Inom föreningen finns ett antal odlingslådor som medlemmar kan låna för eget bruk. För närvarande (mars 2022) har vi totalt 46 lådor utplacerade på 7 olika gårdar. Merparten är sk pallkragar men på en gård har vi 12 äldre fasta odlingslådor.

Vem bekostar vad?

Föreningen tillhandahåller kostnadsfritt numrerade odlingslådor av bestämd kvalitet och utseende. Föreningen svarar också för att det finns tillgång till vatten och möjligheter att avyttra växtrester.

Odlaren står för jord, gödning, växter och eventuella tillbehör. Odlaren förväntas också använda egna redskap men i anslutning till odlingslådorna kan det också finnas några större redskap som skottkärra, spade och vattenkanna.

Gröna Blåsut sköter all administrationen kring odlingslådorna. Mer om Gröna Blåsut kan du läsa under egen rubrik.

Årlig rutin

Odlaren förfogar över odlingslådan 1 år i taget (mars – februari) och har därefter förtur till samma låda påföljande år. I slutet av året (november – december) skickar vi ut förfrågan till varje odlare huruvida de vill fortsätta med sin låda påföljande år, eller avsluta. Varje odlare skall svara före den 31:a december

I fall då efterfrågan på odlingslådor är låg, kan odlare ges möjlighet att inneha 2 lådor. Om det å andra sidan finns fler sökande än antalet lådor, sker fördelningen enligt en turordningslista.

Mer information …..

Om du är intresserad och vill veta mer kan du kontakta undertecknad på email eller på telefon 0708 14 14 68.

 

 //

Anders Hillberg för Gröna Blåsut 2022-03-04