Allmänt
Att bo i en bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap. Tillsammans äger och förvaltar vi byggnaderna i föreningen och tillsammans verkar vi för att göra vårt boende trivsamt. Ansvarsfördelningen och förhållandet mellan bostadsrätts– föreningen och bostadsrättsinnehavaren finns att läsa om i föreningens stadgar. Genom att följa trivselreglerna bidrar alla till en fin grannsämja samtidigt som vi slipper onödiga kostnader.


Hänsyn och gemenskap

Golvet i en lägenhet är taket i lägenheten under. Golv och betongväggar i fastigheterna leder ljud. Alla boende är skyldiga att visa varandra hänsyn. Däremot måste man ha överseende när man bor i ett flerfamiljshus och visa tolerans för andras sätt att leva. Vissa "levnadsljud" som dammsugning, barnskrik, tv-ljud och lekande barn måste accepteras.
Renoveringar som kan störa grannarna får ske vardagar mellan 8:00 och 19:00 samt på helger mellan 9:00 och 17:00. Informera alltid grannarna när denna typ av arbeten påbörjas i lägenheten med förslagsvis en lapp i hissen eller trapphuset.
Ska man ha fest får man naturligtvis tala med sina gäster på balkongen och spela musik men man bör också informera grannarna i god tid innan festen börjar.


Renoveringsarbeten

Om man vill förnya eller komplettera sitt boende måste styrelsen godkänna väsentliga förändringar – d v s sådant som påverkar husets grundfunktion, så som bärande väggar, badrum, kök, värme-, vatten- och avloppsledningar samt balkonger. Även fönsterbyte och byte av lägenhetens ytterdörr ska godkännas av styrelsen.
En utförlig beskrivning av bestämmelserna angående väsentliga förändringar i lägenheten finns i föreningens stadgar § 37.


Badrum

Utan styrelsens godkännande kan man som lägenhetsinnehavare byta ut t ex badkaret mot dusch i anslutning till den befintliga golvbrunnen. Efter stambytet har alla badrum fuktspärr i golv och väggar. Större renoveringsarbeten får endast genomföras av auktoriserad fackman.


Separat toalett och tvättrum

Separat toalett och tvättrum får inte renoveras utan styrelsens godkännande då fuktspärr saknas i dessa utrymmen. För ytterligare information kontakta förvaltaren.


Kök

Montering av diskmaskin ska göras av fackman och läckageskydd är ett krav. Vid byte av spisfläkt ska förvaltaren kontaktas. Det får ej direktanslutas någon fläkt på fastighetens centralventilation, det är endast spjällkåpa eller kolfilterfläkt som är tillåtna i föreningen.


Balkonginglasning

För att glasa in balkongen krävs bygglov och styrelsens godkännande. Byggnadsnämnden beslutar om bygglov då utbyggnad påverkar stadsrummet. Föreningens förvaltare kan hjälpa till med ritning på lägenhet och fasad, men du måste själv ansöka om bygglovet.


Uthyrning

Man har möjlighet att hyra ut sin bostad i andra hand om skäl finns, men man måste alltid inhämta styrelsens godkännande. För ytterligare information kontakta förvaltaren. Blankett för andrahandsuthyrning kan laddas ner från föreningens hemsida.

Även för korttidsuthyrning av hela lägenheten, t ex genom AirBnB, krävs styrelsens medgivande.
Även om andrahandsuthyrning medgivits är bostadsrättshavaren ansvarig för att lägenheten hålls försäkrad och i gott skick, att skador inte orsakas på fastigheten och att det inte bedrivs brottslig verksamhet i lägenheten.


Miljöhänsyn

Var återhållsam med vattenförbrukning, speciellt varmvatten. Man kan spara genom att till exempel inte diska och skölja under rinnande vatten. Kontrollera att inte kranarna droppar eller att toaletten rinner.
Ställ dig frågan om du verkligen behöver slänga din möbel, kanske vill din granne ha den? Lägg ut ett meddelande i föreningens Facebookgrupp eller ring en hjälporganisation, så hämtar de gärna.


Balkonger och loftgångar

Mattor får inte piskas på balkong eller loftgång. Om man hänger tvätt på balkongen får den inte verka störande. Det är också viktigt att balkonglådor hängs på balkongens insida för att undvika att de ramlar ner på grannen. Vattning av blommor på balkongen ska ske utan att vatten rinner ner till grannen.

Grillning på loftgångarna är av brandutrymningsskäl inte tillåtet. Det är heller inte tillåtet att använda kolgrill eller öppen eld på balkongerna. Däremot kan gasolgrill eller el-grill användas på balkongerna så länge grannarna inte störs. På en balkong eller i ett källarförråd får du inte ha en gasbehållare med högre volym än 5 liter.

Att röka på balkongen är tillåtet men hänsyn ska alltid visas gentemot grannar som kan störas. Fimpar och snusprillor får absolut inte kastas ut på marken.
Det är inte tillåtet att sätta upp antenner och liknande installationer på husfasaden.


Hissar

Flertalet hissar i föreningen är gamla och har inte samma säkerhet som helt moderna hissar. Stå inte nära hissdörren! Akta så att inte skosnören eller andra delar av kläder, ryggsäckar, hundkoppel eller liknande fastnar! Lär barn försiktighet!


Gårdarna

Hänsyn och omdöme ska visas vid vistelse på gårdarna. Mopeder får inte framföras här och försiktighet ska iakttas när man cyklar. El-scootrar och hyrcyklar får inte lämnas på trottoarer, gångar eller så att de hindrar en säker användning av entréer. Rabatterna på gårdarna är en gemensam angelägenhet som sköts och planeras av HSB Trädgård och av Gröna Blåsut.

Lekplatserna sköts av fastighetsskötarna. Anmäl snarast skador på gungor, sandlådor mm till förvaltaren eller genom felanmälan.


Cyklar och mopeder

Cyklar ska ställas på de uppställningsplatser som finns på gårdarna och i föreningens cykelrum. Mopeder ska stå i föreningens garage eller förvaras utomhus, det får inte stå mopeder i föreningens cykelrum.


Husdjur

Man får inte mata fåglar inom föreningens område då detta lockar till sig råttor till föreningens fastigheter.
Katter ska hållas under uppsikt och hundar ska vara kopplade så att de inte stör eller förorenar på barnens lekplatser, på gångytor eller grönytor inom föreningens område. Tänk på att inte rasta hunden precis intill/under balkonger eller så att det på annat sätt kan vara störande. Plocka alltid upp din hunds avföring och kasta den i de hundlatriner som finns uppsatta i föreningens grönområden.


Gemensamma utrymmen

Tillsammans ansvarar vi för våra gemensamma utrymmen. Därför är det viktigt att vi enbart förvarar våra tillhörigheter i de utrymmen vi blivit tilldelade. Föremål får av säkerhetsskäl inte placeras i entréer, loftgångar, trapphus eller förrådsgångar. Ingen har heller rätt att disponera golvytan utanför den egna entrédörren. Cyklar får exempelvis inte parkeras på våningsplan, i entréer eller loftgångar.

Det är förbjudet att röka i föreningens gemensamma utrymmen.


Garage

På den egna garageplatsen kan man förutom bilen ställa sin moped, cykel eller motorcykel. Dock enbart inom bilplatsens område. Något annat än vad som ovan nämnts får av brandsäkerhetsskäl inte förvaras på bilplatsen. Det är absolut förbjudet att hålla på med svetsningsarbeten och bilreparationer i garagen.

Vid vissa arbeten på fastigheterna och vid garagestädningar ska bilar och motorcyklar flyttas ut och på fordonsägarens bekostnad parkeras någon annanstans. Om du hyr ut din garageplats måste du informera om de regler som gäller. I föreningen finns det två spolplatser som kan nyttjas av medlemmar för att tvätta bilar, kontakta förvaltaren för mer information.


Tvättstugor

Maskinerna fungerar bättre när vi följer anvisningarna i tvättstugorna. De håller längre och arbetet går lättare. Går något sönder är det föreningen, d v s vi medlemmar, som betalar reparationerna. Maskinerna är inte avsedda för grovtvätt, till exempel mattor. Grovtvättmaskiner finns i två tvättstugor på Gröna Gatan. De bokas under rubriken Felanmälan på föreningens hemsida.

Tvättstugan ska lämnas i det skick man själv vill finna den när man ska tvätta: ren och snygg. Respektera tvättider och ta bort tvättlåset efter avslutad tvätt- eller torktid.


Festblåsa och gästlägenhet

Föreningen disponerar en festlokal, Festblåsan, på Blåsutgatan 6. Den kan också användas som gästlägenhet. Bredvid finns ännu en övernattningslägenhet. Medlemmarna kan hyra dessa lokaler. Mer information om uthyrningsvillkor finns på föreningens hemsida. Bokning av lokalerna sker via en bokningsportal, kontakta förvaltarna om ni saknar inloggningsinformation.


Sophantering

Det är viktigt att soporna emballeras ordentligt innan de slängs. Glas, tidningar, förpackningar av papper, plast och metaller samt batterier slängs på återvinningsstation.
I sopkasunerna mellan Blåsutgatan 1 och 7 finns möjlighet att lämna matavfall. Sopkasuner kommer också att installeras på Gröna Gatan när bygglov beviljats. Föreningen har ingen hantering av farligt avfall. Se därför anslag i respektive trappuppgång om när kommunens farligt-avfall-bil passerar vårt område två gånger per år. Alternativt kan avfall som vanligt lämnas på kommunens återvinningscentraler.

Soprum för grovsopor saknas i föreningen. Dock sätts container för brännbart avfall ut två gånger per år.


Säkerhet och ansvar

Tillsammans försöker vi förhindra inbrott och skadegörelse. Var och en måste se till att entrédörrar, garagedörrar och dörrar till vind, förråd och källare är låsta.
Portar och garage har tag/nyckelbrickor för elektroniska läsare. Det är viktigt att dessa inte kommer i orätta händer. Förlust av nyckelbricka ska omedelbart anmälas till förvaltaren.

Klockan 22.00 – 06.00 krävs även kod för att passera genom garageport. Kontakta förvaltaren om ni saknar er kod då den är unik för varje lägenhet.
När man passerat ut eller in genom garaget är det viktigt att stanna bilen och vänta tills porten gått ned, annars lämnar man fastigheten obevakad för den som vill ta sig in utan tag/nyckelbricka.


Anmäl skador och fel

Vid allvarliga händelser som exempelvis brand eller pågående inbrott m.m. gäller samhällets normala larmnummer: 112.

Vid mindre akuta fel efter kontorstid kontakta Securitas på telefon 010-470 55 98. Akuta fel kan till exempel vara en vattenläcka eller strömavbrott. Anmälaren eller berörd bostadsrättshavare kan debiteras utryckningskostnaden vid fel man själv orsakat eller som ligger under bostadsrättshavarens ansvar.

Ej akuta skador eller fel på fastigheter, gemensamma utrymmen eller utemiljö, så som exempelvis klotter, trasiga lampor eller misstanke om skadedjur eller ohyra, skall anmälas till HSB på telefon 010-442 24 24 eller på föreningens hemsida www.brfblasut.se under rubriken Felanmälan.

Dessa trivselregler är antagna av styrelsen och ska ses som ett komplement till föreningens stadgar. Trivselreglerna uppdateras vartannat år eller när större ändringar sker.

 

Beslutade av styrelsen 2021-06-07.

Klicka här för att ladda hem Trivselreglerna som PDF => Ladda ned Trivselreglerna som PDF